Helsingborgs Skyttesällskap

Välkommen till Helsingborgsskyttarnas hemsida

 • Tävlingskalender

 • HSS mästerskap 202:

  300 meter ställningar: ?

  50 meter liggande: ?

  50 meter ställningar: ?

  K-pist:?

  10 meter:?

 • Föreningsmästare

  Gevär 6,5:
  2005 Magnus J
  2006 Magnus J 326p
  2007 Magnus J 338p
  2008 Magnus J 327p
  2009
  2010
  2011 Mikael F 326p
  2012
  2013
  2014
  2015 Magnus J 319
  2016 Magnus J 325

  Korthåll ställningar:
  2011 Ingemar M 330p
  2012 Magnus J 325p
  2013 Magnus J 330p
  2014 Johny V 328p
  2015 Magnus J 329p
  2016 Johny V 333p                2017 Magnus J 331p

  Korthåll liggande
  2012 Johny V 344p
  2013 Ingemar M 343p
  2014 Ingemar M 331p
  2015 Ingemar M 339p
  2016 Ingemar M 343p

  K-pist:
  2011 Ruben W 271p
  2012 Ruben W 251p
  2013 Hans Ö 245p
  2014 Ulf P 266p
  2015 Stefan Ö 262p

Archive for januari, 2018

Kompletteringar kallelse årsmöte HSS

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 18 januari, 2018

Här kommer Kompletteringar av kallelse till årsmötet.

 • Motioner skall enligt stadgarna vara inlämnade senast den 1 februari och skall besvaras skriftligen vi årsmötet.
 • Förslag till dagordning

Dagordningen skall enligt stadgarna innehålla följande punkter:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 1. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 3. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 5. minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 1. Övriga frågor

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Årsmöte 19/2 18:00

Posted by helsingborgsskyttesallskap på 17 januari, 2018

Kallelse till årsmöte på skyttepaviljongen den 19 Februari kl 18:00

Föreningen bjuder på mat i samband med årsmötet.

Anmälan till Ruben Wahrburg senast 2018-02-05 om mat önskas

(042-260474 / 0706-602118. bodil1.wahrburg)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »